240-321 : เทคนิคการโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี้


วัตถุประสงค์

เพื่อให้ เข้าใจและสามารถ นำไปใช้หรือ ประยุกต์ใช้งาน ได้ ในเรื่องต่อไปนี้
 1. สถาปัตยกรรม, ภาษา assembly และ การใช้งาน uC ตระกูล MCS51
 2. สถาปัตยกรรม, ภาษา assembly และ การใช้งาน uP ตระกูล 80x86
โดยจะใช้ 89c51 single board สำหรับเรียนรู้ uC ตระกูล MCS51 และใช้ x86 PC/Linux สำหรับเรียนรู้ uP ตระกูล x86

MCS51 lecture slides as31 document UCSIM s51 document example program assignments
MCS51 development tools        
80x86/Linux lecture slides nasm document gdb document misc examples assignments
80x86/Linux The Art of Assembly Programming Book Ralf Brown's Interrupt List      

Scope:
	Processor Architecture
	Development Tools
		o Compiler/Assembler/Linker
		o Debugger
		o Simulator
	Assembly Language Programming
		o Machine Language Programming
		o Assembly Language Programming
		o Programming Techniques
	Experiment
		o LAB - 89c51 Single Board

	Lecture:
		Tue:	1000-1100 R201
		Thu:	1000-1200 R201

	Tutorial:
		No tutorial for this year?

การวัดผล
	ใช้วิธีการสอบ และ ทำชิ้นงานส่ง โดยแบ่งเป็น ส่วนที่เกี่ยวกับ 
		 * uC MCS51 50% 
		 	+ assignment	20 %
		 	+ midterm	30 %
		 * uP 80x86 50%
		 	+ assignment	20 %
			+ final		20 %

Evaluation:
	Assignments:
		1st	20
		2nd	20
	Examinations:
		Midterm	30
		Final	30
Grading:
	80+	A
	75+	B+
	70+	B
	65+	C+
	60+	C
	55+	D+
	50+	D

   June 2002
 S M Tu W Th F S		Week
          1
 2 3 4 5 6 7 8		1st	Introduction to MCS51
 9 10 11 12 13 14 15		2nd	Memory and Registers
16 17 18 19 20 21 22		3rd	Serial and Timer and I/O
23 24 25 26 27 28 29		4th	Development Tools
30
   July 2002
 S M Tu W Th F S
  1 2 3 4 5 6		5th	EngExhb	3-7 Jul
 7 8 9 10 11 12 13		6th	Monitor Programs
14 15 16 17 18 19 20		7th
21 22 23 24 25 26 27		8th
28 29 30 31			9th	Midterm	31 Jul	1330-1630

  August 2002
 S M Tu W Th F S
       1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10		10th	Introduction to 80x86
11 12 13 14 15 16 17		11th
18 19 20 21 22 23 24		12th
25 26 27 28 29 30 31		13th

  September 2002
 S M Tu W Th F S
 1 2 3 4 5 6 7		14th
 8 9 10 11 12 13 14		15th
15 16 17 18 19 20 21		16th
22 23 24 25 26 27 28		17th	Final	23 Sep	1330-1630
29 30

Schedule

Week Topics Last Update
1 Introduction
2 MSC51 Programming Environment
3 MCS51 Architectures
4 Monitor Program for MCS51
5 Monitor Program for MCS51(cont.)
6
7
8 MCS51 Timer/Counter
9 Midterm Examination 31 July 2002 1330-1630
10 Assembly for 80x86
11
12 Using Nasm on Linux
13 Linux System Call
14 Nasm's Syntax and Macro
15 Using Assembly with C
16
17 Final Examination 23 Sep 2002 1330-1630


Resources


Last update: 2 June 2002
cj@coe.psu.ac.th