4710601 น.ส.สุมาลี สีสุข

4710601 น.ส.สุมาลี สีสุข, Massive VideoImage Files Storage Encryption and Navigation for Video Surveillance System, Prince of Songkla University, ปีการศึกษา 2551

บทคัดย่อ

4710601โครงงานนี้เป็นการออกแบบพัฒนาการค้นหาไฟล์วีดีโอในคุณลักษณะต่างๆที่ผู้ใช้งานต้องการโดย ทำการดึงข้อมูลจากมาแสดงผลบน Window Application ตามที่ผู้ใช้เลือก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ งานในเรื่องของการเฝ้าสังเกตการณ์ระวังภัยที่จับได้จากกล้องวงจรปิดการสืบค้นไฟล์วิดีโอจากโครงงาน ที่ได้จากการบันทึกของกล้องวงจรปิด โดยสามารถเลือกกล้องวัน เวลา มาแสดง โดยจะมีการแสดงรายละเอียดของไฟล์วีดีโอต่างๆไม่ว่าจะเป็น อัลกอลิทึมที่ใช้ในการจับ ภาพ ขนาดไฟล์ ตำแหน่งไฟล์วีดีโอที่ได้บันทึกไว้(อยู่ใน Folder ไหน) ระบบการทำงานนี้จะช่วยลดเวลาในการสืบค้นข้อมูลจากเดิมที่ผู้ใช้ต้องเปิดไฟล์วิดีโอทุกตัวเพื่อสืบค้นไฟล์ตามที่คุณลักษณะที่ผู้ค้นหาต้องการด้วยเหตุนี้จึงได้ทำโครงงานนี้เพื่อพัฒนาระบบดังกล่าวขึ้น

Abstract

This project is designed and developed for video searching from CCTV system. A user can play video files on window application with some specifies condition such as by date, time interval and events. This improves the efficiency of the videos surveillance System. The application aims for video searching more easier and faster. The result are displayed with detail of each file that user can play. This project uses program VsMonitor, Microsoft SQL Server and code in C# and SQL language .

Related posts: