5110121013 น.ส.จาริต้า สมุหเสนีโต (ป.โท)

5110121013 น.ส.จาริต้า สมุหเสนีโต, Video Mining and Searching Framework for Surveillance System, Prince of Songkla University, ปีการศึกษา 2551

Related posts: