5210120068 น.ส.โซฟีนา ยะขุ (ป.โท)

5210120068 น.ส.โซฟีนา ยะขุ, Low level (Color and Texture based) Image Retrieval for Surveillance Application, Prince of Songkla University, ปีการศึกษา 2552

Related posts: