โวลเตจดิไวเดอร์ไบอัส (Voltage-divider bias)

ไบอัสที่ให้เสถียรภาพที่ดีคือการจัดไบอัสแบบโวลเตจดิไวเดอร์ไบอัส โดยมีรีซิสเตอร์ R1 และ R2 ทำหน้าที่เป็นตัวดิไวเดอร์ เมื่อจัดไบอัสอย่างนี้ สามารถทำให้เกิดการไหลของกระแสเดรนขั้น ผลตรงนี้ย่อมทำให้เกิดแรงดันซอร์สขึ้นโดยแรงดนซอร์สนี้สามารถหาได้จากสูตร VS = IDRS

แรงดันที่เกตสามารถตั้งไบอัสด้วยรีซิสเตอร์ทั้งสองตัวโดยสูตรต่อไปนี้   Page 17/20   
   Chapter 6 : FET Biasing