วงจรเปรียบเทียบแรงดัน

เป็นวงจรที่ใช้เปรียบเทียบสัญญาณอินพุตที่ป้อนให้ที่ขาอินพุตขาหนึ่ง กับระดับแรงดับเปรียบเทียบที่ขาอินพุตอีกขาหนึ่ง และระดับแรงดันของเอาท์พุตจะถูกจำกัดอยู่ที่แรงดันที่ป้อนให้กับออปแอมป์ (+VSS และ -VSS)รูปที่ 9. 8 (a) Block Diagram แสดงลักษณะของวงจรเปรียบเทียบแรงดัน (b) สัญลักษณ์ของวงจรเปรียบเทียบแรงดัน


โดยมีเงื่อนไขว่า
ถ้า VI > VR จะได้ว่า VO = +VSS แต่ถ้า VI < VR จะได้ว่า VO = -VSS

  Page 8/10  
   Chapter 9 : Op - Amp Application