ชื่อวิชา 240-373 การประมวลผลภาพ (Image Processing)

วัตถุประสงค์ของรายวิชา

การศึกษาในรายวิชาการประมวลผลภาพ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงกระบวนการประมวลผลภาพดิจิตอล ดังนี้คือ

  1. นักศึกษาสามารถเข้าใจถึงวิธีการรับข้อมูลภาพดิจิตอลจากเครื่องมือต่าง ๆ เช่น เครื่อง scanner และกล้องวิดีโอ เป็นต้น
  2. นักศึกษาสามารถเข้าใจถึงวิธีการแสดงข้อมูลภาพดิจิตอลออกทางอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น จอภาพ และเครื่องพิมพ์ เป็นต้น
  3. นักศึกษาสามารถเข้าใจถึงคุณสมบัติเบื้องต้นของภาพดิจิตอล โดยการวัดค่าทางสถิติ
  4. นักศึกษาสามารถเข้าใจถึงวิธีการปรับปรุงข้อมูลภาพด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทำการกรองข้อมูลภาพ (Filtering) เป็นต้น
  5. นักศึกษาสามารถเข้าใจวิธีการแปลงข้อมูลภาพในสองมิติ
  6. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ภาพกับรูปร่างและโครงสร้างของภาพดิจิตอลได้
  7. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์หาขอบของวัตถุภายในภาพได้
  8. นักศึกษาสามารถเข้าใจถึงวิธีการจดจำข้อมูลภาพได้

เนื้อหาวิชา

ชั่วโมงที่

บทเรียน

1

 • แนวคิดในการประมวลผลภาพดิจิตอล
 • เกณฑ์การประเมินผล

2-4

บทที่ 1 แนะนำสู่การประมวลผลภาพดิจิตอล (Introduction to Image Processing)

 • แนะนำ (Introduction)
 • ขนาดของภาพ (Image Shape)
 • มาตรฐานของสี (Color Standard)
  • ระบบสี RGB
  • ระบบสี HSV
  • ระบบสี HLS
  • ระบบสี CMY และ CMYK
  • ระบบสี YUV
  • ระบบสี YIQ
  • ระบบสี XYZ
 • การแปลงระบบสี (Color Convertion)

5-8

บทที่ 2 การได้มาของภาพ (Image Acquirition)

 • แนะนำ (Introduction)
 • รูปภาพที่ได้มาจากความเข้มของแสง (Intensity Images)
 • การจับรูปภาพแบบต่อเนื่อง (Real-time Capture)
 • รูปภาพแบบสี (Color Images)
 • รูปภาพแบบเป็นช่วง ๆ (Range Images)
 • ระบบกล้องวิดีโอ
  • กล้องวิดีโอแบบขาวตำ
  • กล้องวิดีโอแบบสี
  • การจับภาพ (Capture)
  • แสกนเนอร์ (Scanners)
  • อุปกรณ์ที่ใช้จับภาพที่เป็นช่วง ๆ (Ranging Devices)

9-12

บทที่ 3 การแสดงข้อมูลภาพ (Image Representation)

 • แนะนำ (Introduction)
 • จอภาพแบบ Raster
 • เครื่องพิมพ์
  • เครื่องพิมพ์แบบ Matrix
  • เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
 • เครื่องพิมพ์
 • Photography

13-16

บทที่ 4 กระบวนการวัดผลทางสถิติ (Statistical Operation)

 • แนะนำ (Introduction)
 • การแปลงภาพสู่ระดับสีเทา (Grey-Level Transfromations)
  • เทคนิดการปรับความสว่างของภาพ
  • เทคนิคการทำ Thresholding
  • เทคนิคการทำ Bunching
  • เทคนิคการ Split
  • เทคนิคการเลือกระดับสีเทาอัตโนมัติเพื่อทำ Spit
  • เทคนิครูปแบบทั่ว ๆ ไปของการเคลื่อนย้ายระดับสีเทา
 • กระบวนการใช้รูปหลาย ๆ รูป
  • การลบส่วนที่เป็นพื้นหลัง
  • การหาค่าเฉลี่ยจากหลาย ๆ รูป

17-20

บทที่ 5 การกรองข้อมูลภาพ (Image Filtering)

 • แนะนำ (Introduction)
 • หลังการกรองข้อมูลภาพ (Filter)
 • การกรองข้อมูลแบบค่าเฉลี่ย (Average Filter)
 • การกรองข้อมูลแบบ Low pass (Low pass Filter)
 • การกรองข้อมูลแบบ High pass (High pass Filter)
 • การกรองข้อมูลแบบ Prewitt (Prewitt Filter)
 • การกรองข้อมูลแบบ Laplacian (Laplacian Filter)
 • การกรองข้อมูลโดยการหาค่าน้อยสุด (Minimize Filter) ค่ามากสุด (Miximize Filter) ค่ากลาง (Median Filter) และค่าที่มีความถี่มากที่สุด (Voting Filter)
 • การกรองข้อมูลแบบ Emposs (Emboss filter)

21-25

บทที่ 6 การประมวลผลภาพกับรูปร่างและโครงสร้างของภาพ

(Morphological Image Processing)

 • แนะนำ (Introduction)
 • เทคนิคของการ Hit และ Miss
 • โอเปอเรชั่นพื้นฐานสำหรับรูปร่างหรือโครงสร้างพื้นฐาน
 • การขยายภาพ (Dilation)
 • การย่อภาพ (Erosion)
 • โอเปอเรชั่น Closing และ Opening
 • Thinning โอเปอเรชั่น

26-30

บทที่ 7 การแปลงข้อมูลภาพในสองมิติ (Two Dimensional Geometric Transformation)

 • แนะนำ (Introduction)
 • การแปลงข้อมูลภาพแบบพื้นฐาน (Basic Operation)
  • การเลื่อนภาพ (Translation)
  • การหมุนภาพ (Rotation)
  • การย่อและขยายภาพ (Scaling)
  • การบิดภาพ (Shearing)
 • Homogeneous Coordinate
 • การแปลงภาพแบบอื่น ๆ
  • การสะท้อนของภาพ

31-35

บทที่ 8 การหาขอบของวัตถุ (Edge Detection)

 • แนะนำ (Introduction)
 • ชนิดของขอบของวัตถุ
 • การหาขอบวัตถุ
  • การหาขอบของวัตถุด้วยวิธี Frist-Order Edge Detection
  • การหาขอบของวัตถุด้วยวิธี Second-Order Edge Detection

36-40

บทที่ 9 การแยกข้อมูลภาพ (Segmentation)

 • แนะนำ (Introduction)
 • Amplitude segmentation methods
  • Bilevel Luminance Thresholding
  • Multilevel Luminance Thresholding
 • Region segmentation methods
  • Region Growing
  • Split and Merge
 • Boundary detection
  • Edge Linking โดยใช้ Matrix

41-45

บทที่ 10 การจดจำภาพ (Image Recognition)

 • แนะนำ (Introduction)
 • Topological Attributes
 • Distance , perimeter, and Area measurements
 • Geometric Attributes
 • Spatial Moment
 • Fourier descriptors

 

การประเมินผล

1. คะแนน

คะแนนที่เก็บ

Mid term

Final

รวม

รวมทั้งหมด

การทดสอบ

25

35

50

 

 

 

100 คะแนน

การทดสอบย่อยในชั้นเรียนและการบ้าน

10

10

20

Assignment

การจดจำรูปภาพ

 • รายงานและการนำเสนอ
 • โปรแกรม

 

20

20

 

2. หลักในการประเมิน

เป็นการพิจารณาจากคะแนนตามเกณฑ์ดังนี้

เกรด A คะแนนมากกว่าร้อยละ 80

เกรด B คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 70-79

เกรด C คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 60-69

เกรด D คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 50-59

เกรด E คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50

เอกสารอ้างอิง

[1] A. Low, Introductory Computer Vision and Image Processing, McGraw-Hill, London, 1991

[2] P. K. WIlliam, Digital Image Processing, Sun Microsystems, Inc., California, 1991.

[3] K. R. Castleman, Digital Image Processing, Prentice Hall International, Inc., Englewood Cliffs, NJ, 1996

[4] A. K. Jain, Fundamentals of Digital Image Processing, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, NJ, 1989.

[5] R. J. Schalkoff, Digital Image Processing and Computer Vision, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1989.

 


[Go Back]