เอกสารประกอบคำสอนบทที่ 1 ถึง 4 เป็นเอกสารที่เรียบเรียงโดยอาจารย์นิคม สุวรรณวร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์