แบบประวัติ

วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

 

1           ประวัติบุคคล

1.1   ชื่อ      นางสาวพิชญา     สกุล      ตัณฑัยย์             วัน เดือน ปีเกิด  10 กันยายน 2511           

1.2    สถานที่ทำงานปัจจุบัน  

                       ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทรศัพท์มือถือ 0840205499 โทรศัพท์ : 074 –287352  โทรสาร : 074 – 212895, 074 287076

ตำแหน่งทางวิชาการ

พ.ศ.        2546       ผู้ช่วยศาสตราจารย์

..        2533     อาจารย์

ตำแหน่งอื่น ๆ   

-

1.3 หน้าที่ปัจจุบัน

                 - กรรมการประจำหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 


 

1.4 ประวัติการศึกษา

เดือน/ปี

วุฒิปริญญา

สาขาวิชา

สถาบัน

มกราคม 2544

Ph.D.

Computer Science

University of Manchester, United Kingdom

พฤษภาคม 2540

M.Phil.

Computer Science

University of Manchester, United Kingdom

มีนาคม 2532

วศ..

วิศวกรรมไฟฟ้า(สื่อสาร)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 2           ประวัติการทำงาน

2.1 งานสอน (หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก)

ระดับ(ปริญญา)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

เปิดสอนภาคการศึกษา

ตรี

240-120

Introduction to Computer Programming

3(3-0-0)

1/2544,

1/2550

 

240-204

Data Structure and Computer Programming Techniques

3(3-0-0)

1/2545-1/2547

 

240-210 242-303

Ethical, Legal and Social Issues in Computer Profession

2(2-2-0) 1(1-0-0)

2/2546-

2-2549, 2/2551

 

242-441

Advanced Computer Architecture and Organization

3(3-0-0)

2/2557-ปัจจุบัน

 

240-201

Computer Engineering Lab. I

2(0-6-0)

1/2545-1/2549

 

240-202

Computer Engineering Lab. II

2(0-6-0)

2/2544-ปัจจุบัน

 

240-302, 241-302

Computer Engineering Lab iV

2(0-6-0)

2/2549-2/2551

 

240-407

Computer Engineering Project I

3(3-0-0)

1/2545-ปัจจุบัน

 

240-408

Computer Engineering Project II

3(3-0-0)

2/2545-ปัจจุบัน

 

240-303

Seminar I

1(1-0-0)

2/2544-2/2547

 

240-403

Seminar II

1(1-0-0)

1/2545-1/2546

 

240-303

Computer Engineering Small Project

2(0-6-0)

1/2549

 

240-308

Computer Engineering Project Preparation

2(0-6-0)

2/2548

โท/เอก

240-572/ 240-631

Parallel and Distributed Simulation Systems

3(3-0-0)

2/2545-1/2550, 2/2551

 

240-572

Introduction to High Level Architecture and Creating Computer Simulation

3(3-0-0)

1/2545-1/2547

 

240-573/ 241-530/ 242-530

Parallel Computing/Parallel and Distributed Computing

3(3-0-6)

2/2550-

ปัจจุบัน

 

242-500

Research & Development Methodologies

3(3-0-6)

1/2551-ปัจจุบัน

 

242-548

Cloud Computing Principles and Paradigms

3(3-0-6)

1/2558-ปัจจุบัน

 

242-700

Seminar I

 

1/2553

 

240-800

Thesis

 

2/2545-ปัจจุบัน

 

240-801

Thesis

 

1/2550-ปัจจุบัน

 

241-900

Thesis

 

1/2553-ปัจจุบัน

 

241-901

Thesis

 

2/2553-ปัจจุบัน

2.2 งานวิจัย

..ที่ทำ

ชื่อเรื่อง

แหล่งทุน              

งบประมาณ

(บาท)

สถานภาพในโครงการ

2535-2538

Development of a Thailand’s Digital Switching System for Rural Applications

ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ไม่ทราบ

ผู้ร่วมวิจัย

2534-2538

ISDN Telecommunication Switching System

ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ไม่ทราบ

ผู้ร่วมวิจัย

2545-2546

Development of a Distributed Interactive Simulation System

คณะวิศวกรรมศาสตร์

90,000

หัวหน้าโครงการ

2547

การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้อักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา(Development of a Braille Computer System for the Visually Impaired)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุนบริหารกลุ่มวิจัย)

50,000

หัวหน้ากลุ่มวิจัย

2548

การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้อักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา(Development of a Braille Computer System for the Visually Impaired)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

150,000

หัวหน้ากลุ่มวิจัย

2550

โครงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานไบโอกริดด้วยเทคโนโลยีมายกริด (ภายใต้โครงการศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีกริดแห่งชาติ)

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

1,384,320

หัวหน้าโครงการ

2547-2552

คอมพิวเตอร์แบบพกพา ที่มีคีย์บอร์ดและหน่วยแสดงผลแบบเบรลล์ภาษาไทยและอังกฤษสำหรับผู้พิการทางสายตา (Braille computer keyboard  and display unit with Thai and English processing capability for visually impaired people)

ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

5,400,920

 

หัวหน้าโครงการ

2549-2552

โครงการวิจัย พัฒนา โปรแกรมแปลงอักษรปกติเป็นอักษรเบรลล์ และอักษรเบรลล์เป็นอักษรปกติ

มูลนิธิราชสุดา

1,600,000

ผู้ร่วมวิจัย

2550-2553

Distant Early Warning System

European Commission

ไม่ทราบ

ผู้ร่วมโครงการ

2551-2552

Intelligent System (iSys)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุนบริหารกลุ่มวิจัย)

50,000

หัวหน้ากลุ่มวิจัย

2552-2553

Intelligent System (iSys)

คณะวิศวกรรมศาสตร์(ทุนบริหารกลุ่มวิจัย)

150,000

หัวหน้ากลุ่มวิจัย

2554

ระบบสเตอริโอวิชันและระบบเสียงสามมิติ เพื่อช่วยในการเดินทางของผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาทางสายตา ในชุดโครงการย่อย การวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุด้วยการประมวลผลภาพและเสียง ในชุดโครงการ เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ฟื้นฟูสำหรับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

โครงการวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives) สู่การพัฒนาประเทศมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

500,000

ผู้ขอทุน/ผู้ร่วมโครงการวิจัย

 2.3 งานบริการวิชาการ

..ที่ทำ

งาน

2540

ประธานจัดงาน Thai Academic Conference, 22nd June 1997, Renold Building, Manchester Conference Centre, UMIST, Manchester, UK.

2539-2542

รองประธาน Association of Thai Students  in Science and Technology Professions (ATSIST)

2539-2542

ประธาน Association for Thai Students in Science and Technology Professions (ATSIST) ภาคพื้นยุโรป

2543-2548

กรรมการ โครงการการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2-6 ปี 2544-48 (NSC 2001-2005) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

เม..-..2546เม..-..2547

ผู้ช่วยวิทยากรและวิทยากรโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (โครงการพัฒนาผู้เขียนเว็บเพจรายใหม่)

2544-2547

เลขานุการจัดงานประชุม Information and Computer Engineering Postgraduate Workshop 2002-2004 (ICEP 2002-2004)

มี..2546-ปัจจุบัน

กรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกับ Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad ประเทศยูโกสลาเวีย

มี..2545-..2546

ผู้ช่วยเลขานุการจัดงานประชุม International Symposium on Communications and Information Technology (ISCIT 2003)

..2546-ต.ค.2547

เลขานุการจัดงานประชุม National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2004)

2544-ปัจจุบัน

ผู้พิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ International Symposium on Communications and Information Technology (ISCIT 2001-Now) 

2544-ปัจจุบัน

ผู้พิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2001-Now)

2545-ปัจจุบัน

ผู้พิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า (EECON 2002-Now)

2546-2548

ผู้พิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics (SCI 2003-2005)

2546-2548

ผู้พิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ใน SCI Journal: Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics (วารสารอิเล็กทรอนิกส์) (2003-2005)

2546-2549

ผู้พิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ European Simulation Interoperability Workshop 2004-2005 (Euro-SIW 2004-2007)

2548-ปัจจุบัน

กรรมการ Steering Committee ในการประชุมวิชาการ National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2005-Now)

 2.4 งานบริหาร

..ที่ทำ

งาน

2544-2546

รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ฝ่ายวิชาการ

2546-2547, 2553

รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

2546-2549

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

2547-2551

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

2553-2554

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

2549-2555

หัวหน้าโครงการศูนย์กริดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 2.5 อื่นๆ

..ที่ทำ

งาน

2536-2537

กรรมการวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2536-2537 

กรรมการหลักสูตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์

2546-2549, 2553-2554

กรรมการวิจัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2546-2549, 2553-2554

กรรมการบัณฑิตศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2546-2551, 2553-2554

กรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

3           ผลงานวิชาการ

3.1 ประเภทวิจัย  

3.1.1           บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

1.               Thanathip Limna and Pichaya Tandayya, Workload Scheduling for Nokkhum Video Surveillance as a Service, Running on Infrastructure as a Service, Multimedia Tools and Applications, Springer (Journal Impact Factor: 1.331/2015), To be published, DOI xx, pages xx, First online: xx, Print ISSN 1380-7501, Online ISSN 1573-7721.

2.               Kasikrit Damkliang, Pichaya Tandayya, Unitsa Sangket, and Ekawat Pasomsub, Integrated Automatic Workflow for Phylogenetic Tree Analysis Using Public Access and Local Web Services, Journal of Integrative Bioinformatics, 13(1):287, 2016. DOI:10.2390/biecoll-jib-2016-287. ISSN 1613-4516. First online: 28 November 2016. Online Journal: http://journal.imbio.de/index.php?paper_id=287.

3.               Thanathip Limna and Pichaya Tandayya, A Flexible and Scalable Component-based System Architecture for Video Surveillance as a Service, Running on Infrastructure as a Service, Multimedia Tools and Applications, Springer (Journal Impact Factor: 1.058/2013), DOI 10.1007/s11042-014-2373-8, pages 1-27, First online: 31 December 2014, Print ISSN 1380-7501, Online ISSN 1573-7721.

4.               Pichaya Tandayya, Wannarat Suntiamorntut, Suntorn Witosurapot, Chatchai Jantaraprim, Worraprot Chukumnird, Vorapol Thinnagonsutibut, Thanathip Limna, Suppachai Madue, and Wirapol Niyomman, Computer Notebook with Thai and English Processing for the Visually Impaired, Selected Papers from the Japanese Conference on the Advancement of Assistive and Rehabilitation Technology, 23rd JCAART 2008, Niigata, Assistive Technology Research Series, IOS Press, Netherlands, Volume 28, May 2011, pages 166-172, ISBN 978-1-60750-757-4 (Editors: Ohnabe, H., Kubo, M., Collins, D.M., Cooper, R.A.).

5.               สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์, เกริกชัย ทองหนู และ พิชญา ตัณฑัยย์, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบกระจายสำหรับการประยุกต์ใช้งานร่วมกันเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา น้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (Distributed Geographic Information System for Geocollaboration Applications: A Case Study of Flood in Amphoe Hat Yai, Songkhla Province),วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand), ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, หน้าที่ 1-14, พฤษภาคม-สิงหาคม 2553, ISSN 1513-4261.

6.               Unitsa Sangket, Surakameth Mahasirimongkol, Wasun Chantratita, Pichaya Tandayya and Yurii S. Aulchenko, ParallABEL:  An R Library for Generalized Parallelization of Genome-Wide Association Studies. BMC Bioinformatics, Volume 11:217, 29 April 2010. (Journal Impact Factor: 3.78/2010)

7.               Pruittikorn Smithmaitrie, Jinda Kanjantoe and Pichaya Tandayya, Touching Force Response of the Piezoelectric Braille Cell, Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, Volume 3, Issue 6, November 2008, pages 360 - 365, ISSN 1748-3107 (Journal Impact Factor: 0.038/2008).

8.               Richard Zobel, Pichaya Tandayya, and Helmut Duerrast, Modelling and Simulation of the Impact of Tsunami Waves at Beaches and Coastlines for Disaster Reduction in Thailand, International Journal of Simulation Systems, Science & Technology (Special Issue on: Modelling, Simulation and Decision Support), United Kingdom Simulation Society, Volume 7, Number 4 & 5, July 2006, pages 40-50, ISSN 1473-8031.

4.1.2           บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม (กรณีที่เป็นผู้เขียนหลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก)

1.               Kritwara Rattanaopas and Pichaya Tandayya, Adaptive Workload Prediction for Cloud-based Server Infrastructures, In Proceedings of 2nd Advancement on Information Technology International Conference (ADVCIT 2015), Krabi, Thailand, 3rd – 5th December 2015.

2.               Kritwara Rattanaopas and Pichaya Tandayya, Performance Analysis of a Multi-Tier Video on Demand Service on Virtualization Platforms, In Proceedings of 19th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2015), Chiang Mai, Thailand, 23rd – 26th November 2015.

3.               Kasikrit Damkliang, Pichaya Tandayya, Unitsa Sangket, Surakameth Mahasirimongkol, and Ekawat Pasomsab,

An Efficient Process for Enhancing Genotype Imputation in Genome-wide Association Studies Using High Performance Computing, In Proceedings of 19th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2015), Chiang Mai, Thailand, 23rd – 26th November 2015.

4.               Attasuntorn Traisuwan, Pichaya Tandayya and Thanathip Limna, Workflow Translation and Dynamic Invocation for Image Processing Based on OpenCV, In Proceedings of 12th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2015), Hat Yai, Songkhla, Thailand, 22nd – 24th July 2015.

5.               Thanathip Limna and Pichaya Tandayya, Video Surveillance as a Service Cost Estimation and Pricing Model, In Proceedings of 12th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2015), Hat Yai, Songkhla, Thailand, 22nd – 24th July 2015.

6.               วรา พูลสวัสดิ์ และ พิชญา ตัณฑัยย์, การประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์แบบอัลตราโซนิคเพื่อช่วยผู้พิการทางสายตาค้นพบวัตถุในพื้นที่ใหม่, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015), โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา, ตรัง, 8-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558.

7.               Kritwara Rattanaopas and Pichaya Tandayya, Comparison of Disk I/O Power Consumption in Modern Virtualization,  In Proceedings of 2nd International Conference on Computer, Communication, and Control (I4CT 2015), Kuching, Sarawak, Sarawak, Malaysia, 21st - 23rd April 2015.

8.               Attasuntorn Traisuwan, Yoschanin Sasiwat, Wongpiti Wangsanti, Thanathip Limna and Pichaya Tandayya, Hawk Eye Community: an API for Nokkhum VSaaS,  In Proceedings of The 29th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2014), Phuket, Thailand, 1st   -4th  July 2014.

9.               Thanathip Limna and Pichaya Tandayya, Approaches in Stereo Vision for Obstacle Location and Presentation for the Visually Impaired, In Proceedings of 2012 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2012), Pattaya, Thailand, 17th -18th October 2012, pages 93-98.

10.         Teerapon Chongpipattanasiri, Watcharin Kaewapichai, and Pichaya Tandayya, Data Fusion of Stereo Vision and Ultrasonic Sensing for the Visually Impaired’s Travelling Guide, In Proceedings of 2012 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2012), Pattaya, Thailand, 17th -18th October 2012, pages 117-121.

11.         Thanathip Limna and Pichaya Tandayya, Design for a Flexible Video Surveillance as a Service, In Proceedings of 5th International Conference on Image and Signal Processing (CISP 2012), Chongqing, China, 16th -18th  October 2012, pages 222-226.

12.         Kamonwan Pakdeechote and Pichaya Tandayya, A New Web Interface for the Visually Impaired to Access Facebook, In Proceedings of 6th International Convention on Rehabilitative Engineering & Assistive Technology (i-CREATe 2012), Singapore, 24th – 26th July 2012.

13.         Sureerat Kaewkeeree and Pichaya Tandayya, Enhancing the Taverna Workflow System for Executing and Analyzing the Performance of Image Processing Algorithms, In Proceedings of 9th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2012), Bangkok, Thailand, 30th May – 1st June 2012.

14.         Teerapon Chongpipattanasiri, Watcharin Kaewapichai, and Pichaya Tandayya, The Stereo Vision and Distance Sensors Fusing for the Visually Impaired, In Proceedings of 10th International PSU Engineering Conference (IPEC-10), Songkhla, Thailand, 14th -15th May 2012.

15.         ทศวัฒน์ ชุณหวิทยะธีระ และพิชญา ตัณฑัยย์, “การใช้เอ็นแกรมช่วยในการตัดสินใจแปลอักษรเบรลล์ที่ใช้คำควบกล้ำ สระประสม และอักษรเบรลล์สองเซลล์ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2555, เชียงใหม่, ประเทศไทย, 17 กุมภาพันธ์ 2555, หน้า xx-xx.

16.         Unitsa Sangket, Surakameth Mahasirimongkol, Wasun Chantratita, Pichaya Tandayya, and Yurii S. Aulchenko, ParallABEL: an R library for speedup of GWAS applying parallel computing, In Proceedings of 10th International Conference on Bioinformatics and 1st International Society for Computational Biology-Asia (InCoB 2011/ISCB-Asia 2011), Kuala Lumpur, Malaysia, 30th November 30 – 2nd December 2011.

17.         Richard Zobel, Helmut Duerrast, and Pichaya Tandayya, The Uniqueness of Adjacent Beaches for Tsunami Mitigation Efforts: A Case Study from Phuket, Thailand, In Proceedings of 2nd International Conference on Computational Intelligence, Modelling and Simulation, Bali, Indonesia, 28th -30th September 2010, pages 407-411, ISBN: 978-0-7695-4262-1.

18.         เสาวลักษณ์ ธีระธนานนท์ และพิชญา ตัณฑัยย์, การออกแบบและวิเคราะห์การจัดวางอักขระภาษาไทยแบบต่างๆเพื่อใช้ในคีย์บอร์ดบนจอภาพ, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 8, สงขลา, 22-23 เมษายน 2553, รางวัลบทความดีเด่นด้านประยุกต์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์.

19.         Pichaya Tandayya, Vorapol Thinnagonsutibut, Chatchai Jantaraprim, and Wiraman Niyompol, On-the-fly Braille and ASCII Thai Translation for PSU Braille Notebook, In Proceedings of 24th Japanese Conference on the Advancement of the Assistive and Rehabilitation Technology (24th JCAART), National Rehabilitation Center for Persons with Disabilities, Saitama, Japan, 26th -28th August2009, pages 141-142.

20.         Kasikrit Damkliang, Pichaya Tandayya, Ekawat Pasomsuba, Wasun Chantratita and Surakameth Mahasirimongkol, Taverna Workflow for Validating Biomart Services, In Proceedings of 2009 International Conference on Computer  Design and Applications (ICCDA 2009), 15th - 17th May 2009, pages 459-463, ISBN: 978-1-4244-4263-8.

21.         Thanathip Limna and Pichaya Tandayya, Enhancing the Pixel-to-Pixel Depth Discontinuities Algorithm Using MPI, In Proceedings of The 6th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2009), Phuket, Thailand, 13th - 15th May 2009, pages 86-90.

22.         Thanathip Limna, Pichaya Tandayya and Nikom Suvonvorn, Low-cost Stereo Vision System for  Supporting the Visually Impaired’s Walk, In Proceedings of 3rd international Convention on Rehabilitative Engineering & Assistive Technology (i-CREATe 2009), Singapore, 22nd – 26th April 2009.

23.         Kasikrit Damkliang, Pichaya Tandayya, Unitsa Sangket and Theerawut Phusantisampan, Taverna Workflow and Supporting Services for Single Nucleotide Polymorphisms Analysis Gene Using Taverna, In Proceedings of 2009 International Conference on Information Management and Engineering (ICIME 2009), Kuala Lumpur, Malaysia, 3rd - 5th April 2009, pages 27-31, ISBN: 978-1-4244-3774-0.

24.         Pichaya Tandayya, Wannarat Suntiamorntut, Suntorn Witosurapot, Chatchai Jantaraprim, Worraprot Chukumnird, Vorapol Thinnagonsutibut, Thanathip Limna, Suppachai Madue, and Wiraman Niyompol, Computer Notebook with Thai and English Processing Support for the Visually Impaired, In Proceedings of 23rd Japanese Conference on the Advancement of the Assistive and Rehabilitation Technology, Niigata, Japan, 27th – 29th August 2008, pages 333-334.

25.         Wiraman Niyomphol, Pichaya Tandayya, Wichian Nantachaipitak, and Chaiya Intasoi, A Simple Text-based Method of Producing Math/Science Symbols or Musical Notes for Use in a Thai/English Braille Translation Software, In Proceedings of 2nd  International Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology (i-CREATe 2008), Bangkok, Thailand, 13th-15th May 2008.

26.         ฐิติมา เทพญา, พิชญา ตัณฑัยย์ และฉัตรชัย จันทร์พริ้ม, การจำลองแบบกระจายศูนย์เชิงโต้ตอบโดยใช้สถาปัตยกรรมระดับสูงบนโปรแกรมไซน์แลป (HLA-Based Distributed Interactive Simulation on Scilab), งานสัมมนาวิชาการไทยกริด Thai Grid Computing Conference (TGCC 2007), 23 – 24 สิงหาคม 2550.

27.         สายรุ้ง แก้วสว่าง, พรนลัท ศรประสิทธิ์ และพิชญา ตัณฑัยย์, การวิเคราะห์ความเหมาะสมของการออกแบบอักษรเบรลล์ไทยและอังกฤษเมื่อใช้คีย์บอร์ดแบบเบรลล์, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ ครั้งที่ 5, ภูเก็ต, 10-11 พฤษภาคม 2550, หน้าที่ PEC5011-12-PEC5011-15.

28.         Thanathip Limna, Chomphunut Sae-tang, Chatchai Jantaraprim, Pichaya Tandayya and Wiraman Niyompol, Linux User Interface and Front-end Operation for the Visually Impaired, In Proceedings of the Inaugural International Convention for Rehabilitation Engineering & Assistive Technology (i-CREATe 2007), Singapore, 23rd  – 26th  April 2007, pages 179-184, ISBN 978-981-05-8075-9.

29.         Aphisada Inthasara, Ladawan Mipansaen, Pichaya Tandayya, Chatchai Jantaraprim and Patimakorn Jantaraprim, MusicXML to Braille Music Translation, In Proceedings of the Inaugural International Convention for Rehabilitation Engineering & Assistive Technology (i-CREATe 2007), Singapore, 23rd  – 26th  April 2007, pages 189-194, ISBN 978-981-05-8075-9.

30.         Pongkan Kansong, Darika Marneechay, Pichaya Tandayya, Chatchai Jantaraprim, and Wiraman Niyompol, Graphic User Interface and Front-end Operation on MS Windows, In Proceedings of the Inaugural International Convention for Rehabilitation Engineering & Assistive Technology (i-CREATe 2007), Singapore, 23rd  – 26th  April 2007, pages 52-56, ISBN 978-981-05-8075-9.

31.         Pruittikorn Smithmaitrie,   Jinda Kanjantoe and Pichaya Tandayya, Touching Force Response of the Piezoelectric Braille Cell, In Proceedings of the Inaugural International Convention for Rehabilitation Engineering & Assistive Technology (i-CREATe 2007), Singapore, 23rd  – 26th  April 2007, ISBN 978-981-05-8075-9.

32.         Richard Zobel, Pichaya Tandayya, and Helmut Duerrast, Affordable Strategies for the Reduction of Future Tsunami Effects on Local Populations in Phuket, Krabi and Phang Nga, Southern Thailand, In Proceedings of Asia Modelling & Simulation (AMS 2007), Phuket, Thailand, 27-30 March 2007, pages 75-81.

33.         ธนาธิป ลิ่มนา,  ชมพูนุท แซ่ตั้ง,  พงศ์กานต์ กาลสงค์,  ดาริกา มณีฉาย, จอมขวัญ  วิจิตต์พันธ์, ทศวัฒน์ ชุณหวิทยะธีระ  อภิษฎา อินทสระ, .ลดาวัลย์ มีพันแสน,  พิชญา ตัณฑัยย์,  ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม, และวีระแมน นิยมพล, การแปลงข้อมูลระหว่างรูปแบบ XML และอักษรเบรลล์, การประชุมวิชาการประจำปี 2550 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, 28-30 มีนาคม 2550, ISBN 978-974-229-150-1.

34.         Pichaya Tandayya, Suntorn Witosurapot, Chatchai Jantaraprim, Worraprot Chukumnird, and Wiraman Niyompol, A Braille computer notebook with Thai and English processing capability for visually impaired people, In Proceedings of the 12th World Conference of the International Council for Education of People with Visual Impairment (ICEVI), Putra World Trade Centre, Kuala Lumpur, Malaysia, 16th-21st July 2006.

35.         วรพล ทินกรสูติบุตร, ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม และ พิชญา ตัณฑัยย์, การแปลงข้อมูลเบรลล์และไทยแบบทันทีทันใด, การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 19-20 พฤษภาคม 2549.

36.         Thitima Theppaya, Pichaya Tandayya and Chatchai Jantaraprim, Integrating the HLA RTI Services with Scilab, In Proceedings of the International Workshop on Distributed Simulation on the Grid (DSGrid) organized under the 6th  IEEE International Symposium on Cluster Computing and the Grid (CCGrid06), Singapore, 16th -17th May 2006.

37.         Pichaya Tandayya, Watchara  Tongruang and Alwaris  Daragai, Distributed Othello, In Proceedings of the 10th  Annual National Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 10), pages 277-283, Chiangmai, Thailand, 22nd -24th  March 2006, ISBN 974-656-924-4.

38.         Thitima Theppaya, Pichaya Tandayya and Chatchai Jantaraprim, Integrating HLA with Scilab, In Proceedings of the 2005 Fall Simulation Interoperability Workshop (Fall SIW 2005), Orlando, Florida, USA, 18th-23rd September 2005, pages 89-94, ISBN 1-930638-40-1.

39.         สมชาย เพ็ชรเกลี้ยง, พิชญา ตัณฑัยย์, การเพิ่มเติมการแปลงข้อความรหัสแอสกีอักษรไทยเป็นรหัสคอมพิวเตอร์เบรลล์ในโปรแกรมแปลงอักษรเบรลล์เอ็นเอฟบีทรานส์ (Thai Braille translation on Nfbtrans), งานประชุมประจำปี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2548: “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยสู่เศรษฐกิจยุคโมเลกุล”, ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, 27-30 มีนาคม 2548.

40.         ศันสนีย์ บุญสนอง, พิชญา ตัณฑัยย์, โปรแกรมแปลงอักษรเบรลล์ให้เป็นแอสกี (Thai Braille to ASCII Translation Program), การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 3, สงขลา, 8-9 ธันวาคม 2547.

41.         Atinat Palawan, Pichaya Tandayya, and Suntorn Witosurapot, A simulation of the HLA infrastructure based on the ns network simulation tool, In Proceedings of the 2004 European Simulation Interoperability Workshop (Euro-SIW), pages 53 - 61, Edinburgh, United Kingdom, 28th  June - 1st  July 2004, ISBN 1-930638-33-7.

42.         Chirawat Wattanapanich and Pichaya Tandayya, Distributed simulation of an emergency system for the flood disaster in Hat Yai, Thailand, In Proceedings of 18th  European Simulation Multiconference (ESM2004), pages 187-192, Magdeburg, Germany, 13th -16th  June 2004, ISBN 3-936150-35-4.

43.         Atinat Palawan, Pichaya Tandayya, and Suntorn Witosurapot, An Approach for Analyzing the HLA Performance with the NS Network Simulation tool, In proceedings of 3rd International Symposium on Communications and Information Technology (ISCIT 2003), pages 675-679, Songkhla, Thailand, 3rd-5th September 2003, ISBN 974-644-437-9.

44.         Chirawat Wattanapanich and Pichaya Tandayya, Design of a Decision Support Simulation System in Case of Flooding with HLA, In proceedings of 3rd Information and Computer Engineering Postgraduate Workshop 2003 (ICEP2003), pages 94-98, Songkhla, Thailand, 30th-31st January 2003, ISBN 974-644-418-2.

45.         T. Keawmanee, K. Seubpradit, P. Tandayya, Development of a Distributed Road Traffic Simulation System, In Proceedings of the 2002 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2002), volume 2, pages 1324-1326, Phuket, Thailand, 16th-19th July 2002, ISBN 974-628-917-9.

46.         ศรัณยู นาโค, วิภารัตน์ อินทร์มณี, วรพล ทินกรสูติบุตร, พิชญา ตัณฑัยย์, ระบบต้นแบบของคอมพิวเตอร์ที่มีคีย์บอร์ดและหน่วยแสดงผลแบบเบรลล์ภาษาไทยและอังกฤษสำหรับผู้พิการทางสายตา, การประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์เพื่อโลกน่าอยู่, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, 4-5 กรกฎาคม 2545.

47.         Pichaya Tandayya, Totsaporn Keawmanee, Kaned Seubpradit, Jedsada Pengsuwan, Latthaphon Phorphon, Distributed Simulation of a Road Traffic System Applying HLA, In Proceedings of the 2002 European Simulation Interoperability Workshop (Euro-SIW), pages 99-103, London, United Kingdom, 24th-26th June 2002,  ISBN 1-930638-24-8.

48.         J. Phengsuwan, L. Phorphon and P. Tandayya, Distributed Simulation Application on High Level Architecture, In Proceedings of International Symposium on Communications and Information Technology 2001 (ISCIT 2001), pages , 570-573, Chiangmai,  Thailand, 14th-16th November 2001.

49.         Pichaya Tandayya and Richard Zobel, The Instant Model for a DIS Road Traffic Simulation System. In Proceedings of 14th European Simulation Multiconference (ESM2000), Editor: Rik Van Landeghem, pages 411-415, Ghent Belgium, 23rd-26th May 2000, ISBN 1-56555-204-0.

50.         Pichaya Tandayya and Richard Zobel, Agent-Based Simulation in DIS Civil Systems. In Proceedings of Workshop 2000 Agent-Base Simulation, Editor: Christoph Urban, pages 199-204, Passau, Germany, 2nd-3rd May 2000, ISBN 1-56555-185-0.

51.         Pichaya Tandayya and Richard Zobel, An Approach to a Civil DIS System, In Proceedings of Simulation in Industry: 11th European Simulation Symposium (ESS 99), Editors: Graham Horton and Dietmar Moeller and Urich Ruede, pages 569-573, SCS, Erlangen, Germany, 26th-28th October 1999, ISBN 1-56555-17-x.

52.         P. Tandayya and R. N. Zobel, VISTA Real-time Animation Software in a Distributed Spacecraft Simulation System, In Proceedings of 5th International Workshop on Simulation for European Space Programmes (SESP 98), pages 183-190, ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, 3rd -5th  November 1998, ISSN 1022-6656.

53.         Pichaya Tandayya and Richard Zobel, Application of DIS Communication Protocols in Spacecraft Simulation Systems, In Proceedings of World Congress on Systems Simulation 97: Applications of Simulation, Singapore, 1st -3rd  September 1997.

54.         P. Tandayya and R. N. Zobel, Application of the VISTA Animation Software in Spacecraft Simulation Systems, In Proceedings of Thai Academic Conference 1997, UMIST, Manchester, UK, 22nd June 1997.

55.         Pichaya Tandayya and Weerapan Musigasarn, Object Oriented Call Processing Software at GPM Level for TDSS1-R Telephone Exchange, Electrical Engineering, In Proceedings of 18th Thailand’s Electrical Engineering Conference, November 1995.

 

 3.1.3 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม (กรณีที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม)

1.               สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์, เกริกชัย ทองหนู และพิชญา ตัณฑัยย์, การออกแบบระบบสารสนเทศแบบกระจายสำหรับการประยุกต์ใช้การทำงานร่วมกันเชิงพื้นที่กรณีศึกษาน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 8, สงขลา, 22-23 เมษายน 2553.

2.               Winai Saman, Weerapan Musigasarn, Suntorn Witosurapot, and Pichaya Tandayya, QoS Ontology for Web Services Selection, In Proceedings of the 10th Annual National Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 10), pages 277-283, Chiangmai, Thailand, 28th 30th  March 2007.

3.               วินัย สมาน, วีระพันธ์ มุสิกสาร, สุนทร วิทูสุรพจน์ และพิชญา ตัณฑัยย์, การเลือกบริการเว็บเซอร์วิสตามข้อมูลคุณภาพ, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 5, ภูเก็ต, 10-11 พฤษภาคม 2550.

4.               วินัย สมาน, วีระพันธ์ มุสิกสาร, สุนทร วิทูสุรพจน์ และพิชญา ตัณฑัยย์, การสืบค้นข้อมูลออนโทโลจีคุณภาพการให้บริการสำหรับเว็บเซอร์วิสเชิงความหมาย (QoS ontology for semantic Web Services Discovery), การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น, 25-27 มกราคม 2549.

5.               ชาญวิทย์ เจนรักสุขุม, มนตรี กาญจนเดชะ และพิชญา ตัณฑัยย์,  การรู้จำตัวโน้ตจากเสียงเครื่องดนตรีไทยด้วยวิธีการใช้ตัวกรองผ่านแถบความถี่ (Notes Recognition for Thai Musical Instruments by Using Band Pass Filters), การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 4, CoE01, สงขลา, 8-9 ธันวาคม 2548. 

6.               วรากร สุวรรณรัตน์, วีระพันธุ์ มุสิกสาร, สุนทร วิทูสุรพจน์ และพิชญา ตัณฑัยย์,  การใช้ออนโทโลจีความชอบของผู้ใช้ในการเลือกบริการเว็บเซอร์วิส (User Preference Ontology for Web Service Selection), การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 4, CoE02, สงขลา, 8-9 ธันวาคม 2548.

7.               Li Tan,  Montri Karnjanadecha, Thanate Khaorapapong and Pichaya Tandayya, “A Study of Thai Tone Classification,” In Proceedings of the International Conference on Spoken Language Processing 2004, Jeju Island, Korea, 4th-8th October 2004.

8.               Inthavisas K., Montri Karnjanadecha, Thanate Khaorapapong and Pichaya Tandayya, “Thai Speech Synthesis using Articulatoly Modeling,” In Proceedings of the International Conference on Spoken Language Processing 2004, Jeju Island, Korea, 4th-8th October 2004.

9.               Li Tan,  Montri Karnjanadecha, Thanate Khaorapapong and Pichaya Tandayya, “A Study of Thai Tone Classification,” In Proceedings of the 4th Information Engineering Postgraduate Workshop 2004, pp. 24-27, Phuket, Thailand, 22nd-23rd January 2004.

3.2 ประเภทหนังสือและตำรา

1.       Thanathip Limna, Pichaya Tandayya, and Nikom Suvonvorn, Stereo Vision Utilizing Parallel Computing for the Visually Impaired, Book Chapter, In "Rehabilitation Engineering", IN-TECH, ISBN  978-953-7619-37-4, Available on-line at intechweb.org.

3.3    บทความทางวิชาการ

1.               พิชญา ตัณฑัยย์, มิติของจรรยาบรรณวิชาชีพ (Dimensions of Professional Ethics), การประชุมวิชาการวิศวศึกษาระดับนานาชาติและระดับชาติ ครั้งที่ 12 (The 12th International and National Conference on Engineering Education), เขาใหญ่, นครนายก, 15-17 พฤษภาคม 2557

2.               พิชญา ตัณฑัยย์, แนวคิดและหลักปฏิบัติที่พึงนำเสนอในรายวิชาประเด็นทางจริยธรรม สังคม และกฎหมายของวิชาชีพวิศวกรรม (Concepts and Guidelines for Ethical, Legal and Social Issues in Computer Profession), การประชุมวิชาการวิศวศึกษาระดับนานาชาติและระดับชาติ ครั้งที่ 11 (The 11th International and National Conference on Engineering Education), ป่าตอง, ภูเก็ต, 9-11 พฤษภาคม 2556

3.               พิชญา ตัณฑัยย์, ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพตามหลักสูตรของไอทริปเปิลอี (Social and Professional Issues According to the IEEE Curricula), การประชุมทางวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 4 (The 4th National Conference on Engineering Education), หน้าที่ 11-18, เขาใหญ่, นครราชสีมา, 4-6 พฤษภาคม 2549

4.               พิชญา ตัณฑัยย์, ประสบการณ์การสอนในรายวิชาประเด็นทางจริยธรรม กฎหมาย และสังคมในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ (Teaching Experience in Ethical, Legal and Social Issues in Computer Profession), การประชุมทางวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 3 (The 3rd National Conference on Engineering Education 3), จอมเทียน, ชลบุรี, 5-6 พฤษภาคม 2548

3.4 บทความทั่วไป

1.       พิชญา ตัณฑัยย์, แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านคุณภาพบัณฑิต: ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล, เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2550, หน้าที่ 9-13, สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, กรกฎาคม 2550, ISBN 978-974-11-4866-0.

3.5 งานวิชาการประเภทอื่น (เช่น สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร ฯลฯ)

รางวัลงานวิจัย

o   รางวัลที่ 2 ประเภท Professional Vote ในการประกวดนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ไทย จาก สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ งานสัปดาห์วิศวกรรมศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์นิทรรศ​การ​และ​การประชุมนานาชาติไบเทค บางนา ผลงาน “ระบบคอมพิวเตอร์แบบเบรลล์” ตุลาคม 2547

o   ผลงานดีเด่น สาขาการประดิษฐ์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2551 ผลงาน “ระบบคอมพิวเตอร์แบบเบรลล์”  22 กันยายน 2551

o   ผลงานดีเด่น สาขาการประดิษฐ์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2551 ผลงาน “ระบบคอมพิวเตอร์แบบเบรลล์” 4 กรกฎาคม 2551

รางวัลของนักศึกษาในที่ปรึกษา

O รางวัลชมเชย ในประเภทโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) ประเภทนิสิตนักศึกษา ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (National Software Contest, NSC2015), อรรถสุนทร ไตรสุวรรณ, ระบบเวิร์กโฟลว์ประมวลผลภาพคราเคน (Kraken Image Processing Workflow System), มีนาคม 2558 จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

O รางวัลที่ 3 ในประเภทโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ ประเภทนิสิตนักศึกษา ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (National Software Contest, NSC2014), วงศ์ปิติ หวังสันติ, อรรถสุนทร ไตรสุวรรณ และยศชนินทร์ ศศิวรรธน์, ฮอว์คอายคอมมูนิตี้ (Hawkeye Community), มีนาคม 2557 จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

O รางวัลรองชนะเลิศ ในประเภทโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์กลุ่มนิสิตนักศึกษา ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (National Software Contest, NSC2013), วงศ์ปิติ หวังสันติ, อรรถสุนทร ไตรสุวรรณ และยศชนินทร์ ศศิวรรธน์, ระบบตรวจตราฮอว์คอาย (Hawkeye), กุมภาพันธ์ 2556 จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

o รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น (Best Paper Award) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี, ทศวัฒน์ ชุณหวิทยะธีระ และพิชญา ตัณฑัยย์, การใช้เอ็นแกรมช่วยในการตัดสินใจแปลอักษรเบรลล์ที่ใช้คำควบกล้ำ สระประสม และอักษรเบรลล์สองเซลล์, ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2555, กุมภาพันธ์ 2555.

o   รางวัลบทความดีเด่นด้านประยุกต์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เสาวลักษณ์ ธีระธนานนท์ และพิชญา ตัณฑัยย์, การออกแบบและวิเคราะห์การจัดวางอักขระภาษาไทยแบบต่างๆเพื่อใช้ในคีย์บอร์ดบนจอภาพ, ในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 8, เมษายน 2553.

o  รางวัลชมเชย ในประเภทโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการกลุ่มนิสิตนักศึกษา ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (National Software Contest, NSC2010), ธนพฤทธิ์ และ , พจนานุกรมเสียงใส, กุมภาพันธ์ 2553 จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

o   รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2552, นายวรพล ทินกรสูติบุตร, การแปลงเบรลล์และแอสกีภาษาไทยแบบทันทีทันใด (On-the-fly Thai Braille and ASCII Translation)

o   รางวัลที่ 3 และ Peer’s Choice Award ในการแข่งขัน Assistive & Rehabilitative Technology Student Design Challenge ในที่ประชุมทางวิชาการ 2nd International Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology (i-CREATe 2008) ที่โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค พฤษภาคม 2551, ธนาธิป ลิ่มนา, ศุภชัย มะเดื่อ, วรพล ทินกรสูติบุตร และวิชชุดา เกียรติเจริญศักดิ์, Braille Computer Notebook จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

o   รางวัลชมเชย ในประเภทโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการกลุ่มนิสิตนักศึกษา ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (National Software Contest, NSC2008), พรนลัท ศรประสิทธิ์ และจารุณี กัมพลาวลี, อิสระใหม่ด้วยออร์แกนไนเซอร์และอินเตอร์เน็ตรีดเดอร์, กุมภาพันธ์ 2551 จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

o   รางวัลที่ 3 ในการแข่งขันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยระบบสมองกลฝังตัว  (Embedded Systems on New Industrial Design Camp and Contest 2007) ปี 2550, ธนาธิป ลิ่มนา, ศุภชัย มะเดื่อ, วรพล ทินกรสูติบุตร, วิชชุดา เกียรติเจริญศักดิ์ และณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน์, AmBraille: Braille Computer Notebook จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

o   รางวัลชนะเลิศ และรางวัลพิเศษ จาก สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับคนตาบอดในมูลนิธิราชสุดา ในประเภทโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการกลุ่มนิสิตนักศึกษา ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (National Software Contest, NSC2007), ลดาวัลย์ มีพันแสน, อภิษฎา อินทสระ และดาริกา มณีฉาย, Braille-Music XML Translation, กุมภาพันธ์ 2550 จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

o   รางวัลชมเชย และรางวัลพิเศษ จาก สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับคนตาบอดในมูลนิธิราชสุดา ในประเภทโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการกลุ่มนิสิตนักศึกษา ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (National Software Contest, NSC2007), ธนาธิป ลิ่มนา, ชมพูนุท แซ่ตั้ง และพงศ์กานต์ กาลสงค์, Braille Operation Software, กุมภาพันธ์ 2550 จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

o   รางวัลชนะเลิศ และรางวัลพิเศษ จาก สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา ในประเภทโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการกลุ่มนิสิตนักศึกษา ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (National Software Contest, NSC2005), สมชาย เพ็ชรเกลี้ยง และเตชิต พันธุ์วศิน, ASCII-to-Thai Braille Translator, กุมภาพันธ์ 2548 จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

o   รางวัลชนะเลิศ และรางวัลพิเศษ จาก สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา ในประเภทโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการกลุ่มนิสิตนักศึกษา ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 (National Software Contest, NSC2004), ศันสนีย์ บุญสนอง, Thai Braille To ASCII Translator, กุมภาพันธ์ 2547 จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

o   รางวัลชมเชย และรางวัลพิเศษ จาก สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา ในประเภทโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการกลุ่มนิสิตนักศึกษา ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 (National Software Contest, NSC2004), คงสกุล ชุมคง, ถิรวุธ สุริยะไพบูลย์วัฒนา และสมชาย เพ็ชรเกลี้ยง, Thai Braille Terminal Program on Linux, กุมภาพันธ์ 2547 จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

o   รางวัลที่ 3 ในการแข่งขันประกวดนวัตกรรมแห่งประเทศไทย, ศันสนีย์ บุญสนอง, Thai Braille To ASCII Translator, ในโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 4 (Thailand Innovation Awards 2004), ตุลาคม 2547 ณ ศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติ อิมแพ็คเมืองทองธานี จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

รางวัลอื่นๆ

o   อาจารย์ตัวอย่างด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2554

o   อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2553

o   รางวัลคนดีสังคมไทย ประจำปี 2552 สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม พิจารณาโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน “คนดีสังคมไทย” จัดโดยนิตยสารเส้นทางไทย

 4           การจัดงานประชุมวิชาการในปัจจุบัน

o   Secretariat, 12th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2015) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

o   General Chair, 2016 International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS 2016) ณ จังหวัดภูเก็ต

o   General Chair, 2017 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2017) ณ จังหวัดภูเก็ต


 

5           รายนามนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในที่ปรึกษา (หลัก)

5.1    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

o   นางสาวกมลวรรณ์ ภักดีโชติ, อินเตอร์เฟสใหม่ในการเข้าถึงเว็บไซต์สังคมออนไลน์สำหรับผู้พิการทางสายตา (5310121003)

5.2    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

o   นายทวีศักดิ์ ปัญญาใส, Investigation on SSL Impacts on CMS Applications with Different Virtualization Models  (5610120101)

o   นายเตาฟีก หลำสุบ, Distributed File Retrieval System Applying Virtualization Technology (5710120068)

o   นายธาดา หวังธรรมมั่ง, Enhancing a Multiplayer Online Game System with Cloud Technology (5810120061)

5.3    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

o   นายกฤษณ์วรา  รัตนโอภาส, Reducing Power Consumption in a Data Center Applying Virtualization, (5210130028 เข้าศึกษา 2/2552) ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์

o   นายธนาธิป ลิ่มนา, Performance and Efficiency Enhancement Applying Cloud Computing for Video Surveillance System  (5310130015) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

o   นายกษิดิ์กฤษณ์ ดำเกลี้ยง, Enhancing Genotype Imputation in Genome-wide Association Studies Using High Performance Computing, (5710130035) เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2557

o   นายอรรถสุนทร ไตรสุวรรณ, (5810130012)  ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

6           รายนามบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาในที่ปรึกษา (หลัก)

6.1    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.               นายสุทธิพงษ์ ผาณิตพจมาน, ระบบติดตามและบริหารจัดการการวางแผนการทำงานของพนักงานขาย กรณีศึกษาการวางแผนการจัดการ และติดตามการทำงานของทีมพนักงานขายรถยนต์ บริษัท เอ็ม.ที.ซี. ออโตเซลล์ จำกัด (A System for Monitoring & managing Sale Teams – Case Study: A Case Study of M.T.C. Auto Sales), 2551

2.               นายรุสดี บิลหมัด, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับสถาบันฝึกอบรมด้านไอที กรณีศึกษา บริษัท ไทม์ทีมซอฟต์แวร์ จำกัด (Management Information System for IT Training Center: A Case of Time Team Software Co., Ltd.), 2549

3.               นางสาวรัชนีวรรณ โกวิทยานันต์, การนำระบบการจัดการสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ใช้หาเส้นทางที่เหมาะสมในการขนส่งสินค้า (Using Geographic Information Systems: GIS to Create the Optimal Route for Distributing Goods), 2548

6.2    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1.         นางสาวสุรีรัตน์ แก้วคีรี, การประยุกต์ใช้ระบบเวิร์กโฟลว์ทาเวอร์นาสำหรับออกแบบและประมวลผลลำดับการประมวลผลภาพ (Enhancing the Taverna Workflow System for Designing and Executing Image processing Flow), 2556 (5210120104)

2.         นายทศวัฒน์ ชุณหวิทยะธีระ, การใช้เทคนิคเอ็นแกรมช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจแปลอักษรเบรลล์ในกรณีที่มีคำควบกล้ำ สระประสม และอักษรเบรลล์สองเซลล์ (Enhancing Thai Braille Translation with n-gram for Decision Making in the Cases of Compound Consonants, Vowels and Characters), 2555 (5010120025)

3.         นายธนาธิป ลิ่มนา, การประยุกต์สเตอริโอวิชันและการประมวลผลแบบขนานเพื่อช่วยเหลือในการเดินทางของผู้พิการทางสายตา (Applying Stereo Vision and Parallel Computing for Supporting the Journey of the Visually Impaired), 2553 (5010120028)

4.               นายวรพล ทินกรสูติบุตร, การแปลงเบรลล์และแอสกีภาษาไทยแบบทันทีทันใด (On-the-fly Thai Braille and ASCII Translation), 2552 (4712027)

5.               นายกษิดิ์กฤษณ์ ดำเกลี้ยง, การพัฒนาเวิร์กโฟลว์และเว็บเซอร์วิสที่เหมาะสมในการวิเคราะห์สนิป (Development of suitable workflows and Web services for SNP analysis), 2552 (5010120123)

6.               นางสาวฐิติมา เทพญา, การพัฒนาระบบแบบกระจายศูนย์ของโปรแกรมไซน์แลปบนสถาปัตยกรรมระดับสูง (Development of a Distributed System of Scilab based on HLA), 2550 (4612026)

7.               นายชิระวัฒน์ วัฒนพานิช, การจำลองแบบกระจายศูนย์ของระบบช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับกรณีน้ำท่วมหาดใหญ่ (Distributed Simulation of an Emergency System in case of Flood in Hat Yai), 2547

8.               นายอธิณัฐฏ์ ปะลาวัน, การจำลองโครงร่างสถาปัตยกรรมระดับสูง (A Simulation of the High Level Architecture (HLA) Framework), 2547

 6.3    หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารเทศ

1.       นางสาวอุนิตษา สังข์เกตุ, การเพิ่มความเร็วในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทั่วทั้งจีโนมโดยการประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบขนาน (Speeding up Genome-Wide Association Analyses Applying Parallel Computing), 2554 (5110230013) ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ

7           บรรณาธิการ

1.               กษิดิ์กฤษณ์ ดำเกลี้ยง และณัฐจรี ปรีชาวีระกุล, คู่มือการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมทาเวอร์นา, บรรณาธิการ: พิชญา ตัณฑัยย์, ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ, สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ, 2008.

 

ลงชื่อ………………………………………

            (นางสาวพิชญา  ตัณฑัยย์)

              เจ้าของประวัติ / ผู้จัดทำ