สุนทร วิทูสุรพจน์ Language: Thai Pages English Pages
สมาชิก กลุ่มวิจัยสารสนเทศไร้สาย (Wireless Informatics Group)
    และ กลุ่มวิจัยเพื่อผู้พิการทางสายตา (Braille Research Group),
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
WIG logo

หัวข้อวิจัยที่สนใจ:

งานวิจัยประยุกต์:

งานวิจัยย่อย (ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์) :

Valid XHTML 1.1 Valid CSS!Last Update: 08-10-2006 - 05:08