Courses

241-495/241-588 Special Topic in Computer Control System Engineering I (Computer Vision)

แนะนำแนวคิดพื้นฐานสำหรับคอมพิวเตอร์วิชัน วิธีการวิเคราะห์ผลภาพในระดับต่ำ ได้แก่ การหาขอบ จุดและพื้นที่ที่น่าสนใจ ลักษณะสำคัญของภาพ เทคนิคการวิเคราะห์ภาพต่อเนื่อง ณ เวลาต่างกัน ได้แก่ การค้นหาวัตถุเคลื่อนไหว การติดตาม และการจดจำวัตถุ  เทคนิคการวิเคราะห์ภาพจากหลายมุมมอง ณ เวลาเดียวกัน ได้แก่ การหาความลึกจากสเตอริโอ การค้นหาวัตถุกีดขวาง และการสร้างโมเดลของวัตถุในสามมิติจากภาพเคลื่อนไหว