October, 2009

การออกแบบการประมวลผลภาพวิดีโอด้วยภาษาระดับสูงสำหรับระบบนับปริมาณรถแบบฝังตัว (A System-Level Design of Video Processing for an Embedded Vehicle Counting System)

ชลธิศา เวทโอสถ, ณัฏฐา จินดาเพ็ชร์, และ นิคม สุวรรณวร, (2552), การออกแบบการประมวลผลภาพวิดีโอด้วยภาษาระดับสูงสำหรับระบบนับปริมาณรถแบบฝังตัว, งานประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32 (EECON-32), 28-30 ตุลาคม 2552, ปราจีนบุรี, p.1091-1094.

Free e-Books!!! by Aj.Somchai

Aj.Somchai give us a link of e-books : http://www.dbebooks.biz/

4910110593 นายอนุกูล คงสกูล

4910110593 นายอนุกูล คงสกูล Modeled Hand Posture Detection and Tracking for Pointing Application, Prince of Songkla University, ปีการศึกษา 2553

4910110011 น.ส.กรกมล เพ็ชรยอด

4910110011 น.ส.กรกมล เพ็ชรยอด Iris Feature Extraction and Matching, Prince of Songkla University, ปีการศึกษา 2553

4910110001 น.ส.กนกพร ชนะวรรณ

4910110001 น.ส.กนกพร ชนะวรรณ Active Deformable Model using Snake for Lip-reading Recognition, Prince of Songkla University, ปีการศึกษา 2553

การตรวจจับเหตุการณ์หกล้มของผู้สูงอายุจากกล้องวงจรปิดด้วยการประมวลผลภาพ (Fall Detection for Elderly using Image Processing)

ในปัจจุบันพบว่ามีจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้น อันเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ และความใส่ใจในสุขภาพที่มีมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม หตุการณ์หกล้มหรือหมดสติยังสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดอาการปวดเจ็บทางร่างกายแล้ว ยังสามารถบ่งชี้ถึงความผิดปกติภายในร่างกายได้อีกด้วย

การตรวจจับเหตุการณ์การหกล้มโดยทั่วไปนั้นจะใช้ Sensor ประกอบกับวงจรอิเล็กทรอนิคส์ โดยผู้สูงอายุจำเป็นต้องสวมใส่ติดตัวตลอดเวลา ซึ่งไม่ค่อยสะดวกสบายนักสำหรับผู้สูงอายุ แต่ในปัจจุบันเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี computer vision ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และกล้องวงจรปิดที่มีความแพร่หลายและมีราคาที่ถูกลง จึงได้นำเทคโนโลยี computer vision และกล้องวงจรปิด มาประยุกต์ใช้ในการตรวจจับเหตุการณ์หกล้มเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้โดยอิสระ

โครงงานชิ้นนี้สามารถตรวจจับเหตุการณ์หกล้มได้โดยอาศัยข้อมูลความกว้าง, ความยาว, แกน และความเร็วจากการประมวลผลภาพ ซึ่งสามารถตรวจจับเหตุการณ์หกล้มได้ถูกต้อง 66.67% โดยพบว่ามีปัญหาในส่วนของการ Detect & tracking ของบุคคลที่มีคุณลักษณะเด่นไม่ชัดเจน แต่สำหรับบุคคลที่มีคุณลักษณะเด่นชัดเจนจะมีความถูกต้อง 80%

การศึกษาเบื้องต้นการนำเทคโนโลยีทางด้านการประมวลผลภาพมาใช้ในระบบรักษาความปลอดภัย (The preliminary Study of Image Processing Techniques for Security System)

ระบบการรักษาความปลอดภัยด้วยภาพวิดีโอจากกล้องได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันอย่างจริงจังและมีความสำคัญมากขึ้น การเฝ้าระวังด้วยข้อมูลภาพวิดีโอในปัจจุบันได้เข้าสู่ยุกต์ที่สามแล้ว ข้อมูลภาพวิดีโอแบบดิจิตอลที่ได้จากกล้องแบบไอพีสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมาก งานวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นไปยังสองหัวข้อสำคัญคือ การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการประมวลผลภาพขั้นพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ภาพจากกล้องวิดีโอวงจรปิด ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์วัตถุเคลื่อนไหว การวิเคราะห์หาภาพใบหน้าคนที่มีคุณภาพดีที่สุด การตรวจจับป้ายทะเบียน และการตรวจจับภาพใต้ท้องรถ ส่วนที่สองจะเน้นไปที่การพัฒนาและออกแบบระบบซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการข้อมูลภาพจากกล้องวิดีโอวงจรปิดเพื่อให้มีความสามารถที่จะเรียกใช้งานการวิเคราะห์ผลภาพที่กล่าวมาแล้วข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Free e-Books!!

A lot of FREE e-Books!! at intechweb.org