การออกแบบการประมวลผลภาพวิดีโอด้วยภาษาระดับสูงสำหรับระบบนับปริมาณรถแบบฝังตัว (A System-Level Design of Video Processing for an Embedded Vehicle Counting System)

ชลธิศา เวทโอสถ, ณัฏฐา จินดาเพ็ชร์, และ นิคม สุวรรณวร, (2552), การออกแบบการประมวลผลภาพวิดีโอด้วยภาษาระดับสูงสำหรับระบบนับปริมาณรถแบบฝังตัว, งานประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32 (EECON-32), 28-30 ตุลาคม 2552, ปราจีนบุรี, p.1091-1094.

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการออกแบบระบบการนับปริมาณรถอย่าง ง่ายโดยใช้กระบวนการอิมเมจโปรเซสซิง ด้วยภาษาระดับสูง ImpulseC เพื่อช่วยในการออกแบบและพัฒนาร่วมกันระหว่างซอฟท์แวร์และ ฮาร์ดแวร์ทำให้ช่วยลดระยะเวลาและความยุ่งยากในการสร้างวงจร วงจรที่ ได้สามารถพัฒนาบนเทคโนโลยีเอฟพีจีเอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ประมวลผลสัญญาณภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยบทความนี้ใช้เทคนิคการลบภาพ พื้นหลังด้วยวิธีหาผลต่างเฟรม การแก้ไขมุมมองภาพแบบ Perspective เพื่อให้รถในบริเวณที่ภาพรถอยู่ไกลจากกล้องซึ่งรถมีขนาดลดลง และทำ การนับด้วยการหาพื้นที่จุดสีของรถ ซึ่งสามารถจำลองการทำงานได้จริง บนเทคโนโลยีเอฟพีจีเอ ก่อนนำไปใช้งานบนบอร์ด Virtex II Pro

Abstract

This paper presents a design methodology of a simple vehicle counting circuit on a Field Programmable Gate Array (FPGA) using system-level language named ImpulseC. By using this, it could accelerate image processing system performance and also reduce the design development time. We use the frame different based background subtraction to separate the vehicles from the road, apply perspective view corrected for vehicles far from the camera. The vehicle count is calculated from the area of normalized pixels. This design flow allows completely simulating on FPGA technology before applying on the Virtex II Pro board.

Related posts: