การศึกษาเบื้องต้นการนำเทคโนโลยีทางด้านการประมวลผลภาพมาใช้ในระบบรักษาความปลอดภัย (The preliminary Study of Image Processing Techniques for Security System)

นิคม สุวรรณวร, (2552), การศึกษาเบื้องต้นการนำเทคโนโลยีทางด้านการประมวลผลภาพมาใช้ในระบบรักษาความปลอดภัย (The preliminary Study of Image Processing Techniques for Security System), รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2550, สงขลา.

บทคัดย่อ

ระบบการรักษาความปลอดภัยด้วยภาพวิดีโอจากกล้องได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันอย่างจริงจังและมีความสำคัญมากขึ้น การเฝ้าระวังด้วยข้อมูลภาพวิดีโอในปัจจุบันได้เข้าสู่ยุกต์ที่สามแล้ว ข้อมูลภาพวิดีโอแบบดิจิตอลที่ได้จากกล้องแบบไอพีสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมาก งานวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นไปยังสองหัวข้อสำคัญคือ การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการประมวลผลภาพขั้นพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ภาพจากกล้องวิดีโอวงจรปิด ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์วัตถุเคลื่อนไหว การวิเคราะห์หาภาพใบหน้าคนที่มีคุณภาพดีที่สุด การตรวจจับป้ายทะเบียน และการตรวจจับภาพใต้ท้องรถ ส่วนที่สองจะเน้นไปที่การพัฒนาและออกแบบระบบซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการข้อมูลภาพจากกล้องวิดีโอวงจรปิดเพื่อให้มีความสามารถที่จะเรียกใช้งานการวิเคราะห์ผลภาพที่กล่าวมาแล้วข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Abstract

In the domain of security system, the popularity of IP-based cameras for video surveillance system is growing really fast. The digital image sequences obtained from IP-camera could be analyzed by the image processing techniques which are an intelligent approach for the automatic detection and identification system. In this report, we emphasize our research into two directions: the research and development of the image processing techniques for surveillance system, such as object motion detection, face quality measurement for key frame extraction, license plate detection, and under vehicle scanner; and secondly, it aims for the research and development of video surveillance software management. This software manages how to apply the proposed processing techniques to the video sequences obtained from IP-cameras.

Related posts: