5010110469 นายวศิน มหัตธีระ

5010110469 นายวศิน มหัตธีระ Image Retrieval Using Simplified Color Histogram, Prince of Songkla University, ปีการศึกษา 2553

ในปัจจุบันรถยนต์ได้กลายมาเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน เมื่อมีการใช้รถยนต์มากขึ้นทำให้ต้องมีระบบมาดูแลความปลอดภัย โดยใช้ระบบกล้องวงจรปิดมาตรวจจับรูปภาพรถยนต์ที่ผ่านมาเข้ามา ทำให้สามารถเฝ้าติดตามเหตุการณ์ต่างๆได้ แต่ระบบกล้องวงจรปิดนี้ก็ยังมีข้อเสียคือจำเป็นต้องใช้คนในการเฝ้าดูและเมื่อต้องการค้นหารูปภาพรถยนต์ที่สงสัย จำเป็นต้องใช้คนและเวลามากในการตรวจสอบ จึงเป็นที่มาในการทำโครงงานชิ้นนี้ โครงงานฉบับนี้ได้ศึกษาและพัฒนาออกแบบเทคนิคการค้นคืนรูปภาพรถยนต์ด้วยรูปภาพรถยนต์ ซึ่งวิธีที่ใช้ในโครงงานนี้จะประกอบไปด้วยการใช้เทคนิค Back Projection เพื่อแยกบริเวณที่สนใจซึ่งหมายถึงรถยนต์ออกมาเปรียบเทียบกับรูปภาพที่ต้องการค้นคืน โดยเปรียบเทียบด้วยเทคนิค Spatial Information เพื่อตรวจสอบคุณลักษณะของรูปร่าง หลังจากนั้นจะทำการเปรียบเทียบฮิสโตแกรมสีของรูปภาพ เพื่อตรวจสอบว่ามีคุณลักษณะสี ซึ่งวิธีดังกล่าวจะบอกได้ว่าเป็นรูปภาพรถยนต์ที่เราต้องการค้นหาหรือไม่ จากผลการทดสอบของโครงงานจะเห็นได้ว่า ผลการจากค้นคืนรูปภาพนั้นให้ผลค่อนข้างถูกต้องและแม่นยำกับรูปภาพที่มีสีที่ชัดเจนเช่น สีแดง สีน้ำเงิน สีเขียว หรือกลุ่มสีดำและสีขาว โดยจากผลการทดสอบทั้งหมดจะมีความถูกต้องแม่นยำประมาณ 70 % ซึ่งโครงงานชิ้นนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบกล้องวงจรปิดที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ เพื่อนำไปค้นหารถยนต์ที่สูญหาย รถยนต์ที่สนใจ และรถยนต์ต้องสงสัย ซึ่งจะช่วยลดจำนวนคนและเวลาในการค้นหา

Nowadays, cars have become the first thing that people need and own it. Since the number of people who drives car is increasing, there must have a security system to provide a safe. By using camera to capture the image of car on the road and monitor what is actually happening. However, there are still some limitations of using security camera, for example; it is needed people to keep eyes on, using many peoples and taking too much time to find out the suspected car. This project is then developed according to the reasons above focusing on vehicle image retrieval system. The systems consist of the technique called “Back Projection” in order to determine the area of interest corresponding to selected car that we are looking for. Using technique called “Spatial Information” to compare the appearances car, after that, the “color histogram matching” is going to be used for measuring the color similarity of searching car. From the experimentation result, we can see that it is mostly giving the correct images, especially for the car with primary color. These overall results give the correction rate of around 70%. The proposed method can be used together with security camera system to find out the losing car, wanted car and suspected car as well. This will dramatically decrease the number of people who monitors the system and also take lesser time to find out the result.

Related posts: