4910110284 นายปัทม์ วัลยะเพ็ชร์

4910110284 นายปัทม์ วัลยะเพ็ชร์ Lane detection and tracking for driving aid system, Prince of Songkla University, ปีการศึกษา 2553

ในปัจจุบัน การขับขี่มีรถยนต์ปริมาณที่มากขึ้น สิ่งที่ตามมานั้นคือ อุบัติเหตุ ซึ่งสาเหตุของการเกิดนั้นอาจมีได้หลายสาเหตุ บางสาเหตุก็อาจสามารถป้องกันหรือลดได้หากมีระบบช่วยเหลือการขับขี่ซึ่งใช้กระบวนการประมวลผลภาพ อันเป็นทางเลือกที่ประหยัด และสามารถนำไปใช้ต่อได้ ซึ่งนำไปสู่โครงงานระบบช่วยเหลือการขับขี่ เป็นระบบที่ป้องกันผู้ขับขี่ขับรถออกนอกเลนโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งจะเกิดจากเป็นการหลับใน ระบบนี้จะทำการตรวจจับและติดตามเส้นเลนถนน โดยใช้หลักการทางด้านการประมวลผลภาพคือ Canny Edge Detection, Hough Transform, Histogram Vertical Projection, Tracking และอัลกอริทึมอื่นๆ เข้าช่วย แล้วจึงวิเคราะห์ว่ารถยนต์อยู่ตำแหน่งใหนบนท้องถนน จากนั้นระบบก็จะทำการเตือนด้วยเสียง หากขับรถออกนอกเลนโดยไม่ได้เปิดไฟเลี้ยว และในโครงงานนี้จะเน้นไปทางการตรวจจับเล้นเลนเป็นหลัก ผลลัพท์ที่ได้นั้นจะสามารถตรวจจับได้ดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพแสงและสภาพถนน หากเส้นเลนชัดเจน และมีแสงสว่างที่พอเหมาะ ก็สามารถตรวจจับเส้นได้อย่างแม่นยำ

In the present, the number of cars on road are increased. Consequences is the cause of the accident that may have occurred for several reasons. In some cases, it may able to prevent or reduce by the driving assistance system. In this project we proposed the system to assist the driver. A system will prevents the driver ran out of lane unintentionally. It will detect and track road lane lines by using the principles of image processing, such as Canny Edge Detection, Hough Transform, Histogram Vertical Projection, Tracking and other algorithms, to determine the position of a car on the road. Then the system will automatically notifies with the voice, if you drive out of the lane without lights signal. However this project will focus on the detection of the line of lane on road. That is light conditions or road conditions. We found that if cleared line lane and appropriate lighting, system can accurately detect.

Related posts: