การพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อตรวจนับปริมาณรถบนถนนด้วยการประมวลผลภาพจากกล้องวิดีโอ

ชลธิศา เวทโอสถ, นิคม สุวรรณวร, (2012), “การพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อตรวจนับปริมาณรถบนถนนด้วยการประมวลผลภาพจากกล้องวิดีโอ”, วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, ปีที่ 5 ฉบับที่ 1, หน้าที่ 1-13, ISSN: 1906-5681.

บทคัดย่อ

ปัญหาการจราจรที่ติดขัดในเขตเมืองปัจจุบันเป็นปัญหาสำคัญ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหา
แนวทางแก้ไขปัญหา แนวทางหนึ่งคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปล่อยรถในการจราจร เพื่อที่จะช่วยใน
การลดปัญหาการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้กล้องวิดีโอ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
การประมวลผลภาพเข้ามาใช้เพื่อแก้ปัญหา เนื่องจากต้นทุนต่ำและมีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการตรวจจับภาพ
เคลื่อนไหว การวิเคราะห์บล็อบ การปรับมุมมองภาพในแนวลึก(Perspective) และประมาณค่าความหนาแน่น
ของการจราจรในเวลาจริง (Real-Time) ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย ไม่ซับซ้อนแต่ผลที่ได้มีประสิทธิภาพ สามารถทดสอบได้
ในสถานที่จริงและได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การจัดการจราจรเป็นไปด้วยความถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถ
ทำงานได้ตลอดเวลาอีกด้วย ในส่วนของผลการทำงานของโปรแกรมนั้น จะทำงานได้ถูกต้องมากกว่า 80%
คำสำคัญ: อัลกอริทึม การนับปริมาณรถ การประมวลผลภาพ

Related posts: