4610533 นายสนั่น งานวิวัฒน์ถาวร

4610533 นายสนั่น งานวิวัฒน์ถาวร, Motion Detection by Background Subtraction, Prince of Songkla University, ปีการศึกษา 2550

บทคัดย่อ

4610533ระบบ Motion Detection คือ ระบบที่มีไว้สำหรับตรวจสอบการเคลื่อนไหวของวัตถุ เพื่อใช้ใน ระบบการตรวจตรา จับการเคลื่อนไหว ซึ่งระบบดังกล่าวนี้แบ่งได้เทคนิดใหญ่ได้ 2 ประเภทคือ background subtraction เหมาะสำหรับกล้องแบบอยู่นิ่ง และ optical flow เหมาะสำหรับกล้องแบบ เคลื่อนที่ ในโครงงานของข้าพเจ้าได้เน้นกรณีศึกษาที่ตัวกล้องอยู่นิ่ง โดยที่ข้อมูล input ของโครงงานนี้ จะเป็นจวิดีโอสตรีมมาจากกล้อง IP Camera ที่ติดอยู่ทั่วทางเข้าออกของมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์นั่นคือเราจะต้องตรวจสอบรถที่เข้าออกในมหาวิทยาลัยขณะนั้นโดยใช้ขั้นตอนวิธีในการตัดพื้นหลัง โดยหาการค่าเฉลี่ยของจุดสีของคลิปวิดีโอทั้งหมดเพื่อได้พื้นหลังแล้วนำไปตัดออกจากภาพต้นฉบับ เพื่อเหลือแค่ถาพวัตถุขณะนั้น ทำให้ output ของงานจะเป็นเฉพาะรถอย่างเดียว ซึ่งโดยปกติแล้วหน่วยรักษาความปลอดภัยจะต้องเก็บคลิปวิดีโอเหล่ามาทำการดูย้อนหลังทุกวินาที ทำให้เสียเวลาเป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของโครงงานนี้จะมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย

Abstract

Motion detection is a crutial step in the 3th generation of surveillance system. Two principal approches of detection techniques could be classified: background subtraction and optical flow, depending on the camera types (fixed or pan-tilt-zoom). We emphasize in this project on the background modeling which is the fundamental process in background subtraction method. We review some of the classical algorithms such as running average, guanssian and etc and propose an adaptive method that improves the quality of detection which suitable for surveillance context. The experimentation is demonstrated with the image sequences obtained from IP Cameras of the PSU’s security system. The computational time of the proposed algorithm is also tested which is executed in a specified real time. The encouraged results show some avantages that may be used in the real situation of surveillance circomstances.

Related posts: