4710011 นายกฤตศิลป์ ศิลานนท์

4710011 นายกฤตศิลป์ ศิลานนท์, Under Vehicle Scanner System, Prince of Songkla University, ปีการศึกษา 2551

บทคัดย่อ

4710011การตรวจสอบดูใต้ท้องรถ โดยการใช้กระจกเงาสะท้อนตรวจดูใต้ท้องรถ สามารถตรวจสอบชัดเจนในระดับหนึ่งแต่ก็อาจจะยังมองไม่เห็นในส่วนที่เข้าไปข้างในลึกๆ ใต้ท้องรถ ทำให้อาจมีสิ่งที่ไม่พึ่งประสงค์ที่ซุกซ่อนอยู่ใต้ท้องรถ เช่น ระเบิด, ยาเสพติด เป็นต้น หลุดลอดการตรวจสอบไปได้ จากปัญหาตรงนี้ทำให้เกิดแนวคิดในการทำโครงงานชิ้นนี้ขึ้นมา โดยการนำภาพจากกล้องหลายๆ กล้องที่ได้ถูกจัดวางไว้อย่างเหมาะสมมาช่วยในการตรวจสอบ ซึ่งในรายงานฉบับนี้จะได้อธิบายถึงวิธีการและความรู้ต่างๆ ที่จะนำมาแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ได้กล่าวไป เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริง

Abstract

Inspection under vehicle by using under vehicle inspection mirror can be inspected well but can not see in the deep place , so maybe have hiding something for example bomb, drug etc. From the problem lead to concept that will take pictures from multi camera that have been disposed properly for inspection under vehicle. In this report we will describe the method that can solve this problem for using in the real situation.

Related posts: