4810167 น.ส.โซฟีนา ยะขุ

4810167 น.ส.โซฟีนา ยะขุ, Face Identification and Localization from Moving Objects, Prince of Songkla University, ปีการศึกษา2551

บทคัดย่อ

4810167การใช้กล้องวงจรปิดเพื่อระบุบุคคลด้วยใบหน้า เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะช่วยสนับสนุนงานทางด้านการรักษาความปลอดภัยต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกในการค้นหาและช่วยระบุตัวบุคคล ซึ่งในโครงงานชิ้นนี้ได้ทำการจับภาพใบหน้าจากกล้องวงจรปิด โดยได้ใช้หลักการประมวลผลภาพ รวมไปถึงศาสตร์ทางด้านไบโอเมตริกซ์ (Biometrixs) สำหรับโครงงานชิ้นนี้จึงได้มุ่งเน้นเรื่องการค้นหาใบหน้า และการค้นหาใบหน้าที่ดีที่สุด โดยได้คิดค้นวิธีการใหม่ที่ทำการปรับปรุงมาจากหลักการของ EigenFace ทั้งนี้ยังได้นำเสนอถึงปัญหาเกี่ยวกับแสงและท่าทางของบุคคลในภาพ เนื่องจากภาพจากกล้องวีดีโอเป็นภาพเคลื่อนไหว จึงทำให้รูปของใบหน้าที่ได้จากกล้องมีลักษณะเป็นไปตามการเคลื่อนไหวของบุคคล เมื่อนำรูปใบหน้ามาวิเคราะห์จึงมีความคลาดเคลื่อนไปบ้าง

Abstract

The using a closed circuit television camera which face detection. It is important topic for present and future information technology. It support about safety and security work. This project design for face detection and face quality index. We also used Biometrixs theory for detected face. Only face quality index we find new method which improve by EigenFace method. In addition to we present the problem of this project about light and posture of person. It is difficult to look for the action of persons in the picture because it is a video unclearly

Related posts: