4810214 น.ส.ดุสิตา ล่องเซ่ง

810214 น.ส.ดุสิตา ล่องเซ่ง, Plat detection Counting Vehicles in Traffic Control from Motion Detection, Prince of Songkla University, ปีการศึกษา 2551

บทคัดย่อ

4810214ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับรถยนต์กำลังได้รับความนิยม และมี ความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมากมาย เช่น ในกรณีรถยนต์ถูกขโมย ก็สามารถที่จะติดตามได้จากข้อมูลที่มีอยู่ โดยสิ่งหนึ่งที่รถยนต์ทุกคันมีเหมือนกันคือป้ายทะเบียนรถยนต์ โครงงานนี้เป็นการนำเสนอการตรวจหาป้ายทะเบียนรถยนต์ภาษาไทย โดยการประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพดิจิตอลมาจัดการกับป้ายทะเบียนรถยนต์ โดยเริ่มจากการหาบริเวณที่เป็นแผ่นป้ายทะเบียนออกมาก่อน เพื่อให้ได้แผ่นป้ายทะเบียนออกมา จากนั้นจึงทำการจำแนกตัวอักษรและตัวเลขออกเป็นตัวอักษรเดี่ยว เพื่อนำไปใช้พัฒนาต่อไป

Abstract

At present, the vehicle safety technology based on image processing is gaining popularity because it can apply many advantages, for example stolen car verification. The technology concept assumes that all vehicles already have a unique identification. Such as the license plate. This project presents the Thai license plate detection. This system is based on a new image processing technique. In the first step, it localizes the area of license plate. The region of interest is composed of groups of characters and numbers. Then, the system operates on this image by separating each character and number based on image processing project method. The project shows. The overall process in detail with results experimented in laboratory and in real situation.

Related posts: