4810309 นายนัฐพงษ์ หนูสิงห์

4810309 นายนัฐพงษ์ หนูสิงห์, Multiple Peoples Detection and Tracking Designed for Surveillance System, Prince of Songkla University, ปีการศึกษา 2551

บทคัดย่อ

4810309โครงงาน Multiple Peoples Detection and Tracking Designed for Video Surveillance System เป็นโครงงานที่ได้นำกล้องถ่ายภาพวิดีโอมาประยุกต์กับเทคนิคการประมวลผลภาพ เพื่อใช้ในการตรวจจับภาพเคลื่อนไหวที่มีลักษณะเป็นคนทั้งนี้มีแนวคิดหลัก คือ ใช้เทคนิคการลบภาพพื้นหลัง (Backgroundsubtraction) มาใช้ในการหาวัตถุเคลื่อนไหวจากนั้นจะใช้อัลกอริทึม Harr-like เพื่อนำภาพวัตถุนั้นมาตรวจสอบเพื่อจำแนกว่าเป็นคนหรือไม่ แล้วจึงทำการติดตามวัตถุที่ผ่านการจำแนกแล้วบันทึกภาพเก็บไว้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานระบบเฝ้าระวังภัยต่อไป

Abstracts

The project called “Multiple Peoples Detection and Tracking Designed for Video Surveillance System” is aimed for detecting human motion from video sequence using image processing technique. The concept can be divided into two main steps; Motion detection using Background Subtraction technique and Object classification using Harr-like algorithm. The detected of peoples will be then stored for the future work. This project is applied for CCTV video surveillance system.

Related posts: