4910110444 นายวิกรานต์ อพิวันทนากร

4910110444 นายวิกรานต์ อพิวันทนากร, Motocycle Helmet Detector for Surveillance System, Prince of Songkla University, ปีการศึกษา 2552

ปัจจุบันระบบรักษาความปลอดภัยมีความจำเป็นในการที่ใช้ป้องกันการโจรกรรม ซึ่งการโจรกรรมนั้นต้องอาศัยเครื่องปิดบังใบหน้าตนเองและสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ดังนั้นโครงงานนี้จึงได้นำเทคโนโลยีเกี่ยวกับการประมวลผลภาพมาใช้พัฒนาระบบที่จะทำการตรวจจับบุคคลที่สวมใส่เครื่องปิดบังใบหน้าซึ่งจะเจาะจงไปที่หมวกกันน็อค โดยการสอนให้ระบบเรียนรู้เพื่อแยกแยะระหว่างผู้ที่สวมใส่หมวกกันน็อคกับผู้ที่ไม่ได้สวมใส่หมวกกันน็อคด้วยวิธี haar-like training และได้มีการนำ hough circle transform มาช่วยในการตรวจจับลักษณะพิเศษของหมวกกันน็อค หลังจากที่ได้ทำการทดสอบสามารถตรวจจับได้ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 70.00

The security systems for preventing the theft are necessary in order to reduce thieve. Generally, they protect themselves by covery their faces during the actions. Therefore, this project try to apply the image processing technology to develop system for detect a person wearing the cloak, which is normally the motorcycle helmet is used. This project use haar-like training and hough circle transform to distinguish between who wear helmets and those not wearing helmets. It can be detected more than 70.00 percent.

Related posts: