4910110626 นายอัศนี รัตนชัย

4910110626 นายอัศนี รัตนชัย, Hand Gesture Analysis for Surveillance Control System, Prince of Songkla University, ปีการศึกษา 2552

นำเทคโนโลยีทางด้าน Image processing มาใช้ในการทำโครงงาน ซึ่งทำเกี่ยวกับการตรวจจับพร้อมทั้งติดตามการเคลื่อนที่ของมือ โดยการใช้กล้องเว็บแคมในการรับภาพของมือ แล้วจึงส่งไปประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการตีความหมายของมือในรูปแบบต่างๆแล้วจึงนำไปควบคุมแอพพลิเคชั่น แต่ในโครงงานนี้ผู้จัดทำจะมุ่งเน้นการทำตัวตรวจจับและติดตามป็น ส่วนใหญ่ เพราะถ้าระบบสามารถตรวจจับและติดตามวัตถุได้ดีแล้วนั้น การที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานกับแอพพลิเคชั่นต่างๆก็สามารถทำได้อย่าง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในทางกลับกันถ้ามี แอพพลิเคชั่นดีแต่การตรวจจับและติดตาม ขาดความเสถียรก็อาจทำให้ ความถูกต้องของแอพพลิเคชั่นนั้นๆลดน้อยลงด้วย แต่อย่างไรก็ตามในโครงงานนี้ผู้จัดทำได้ออกแบบชุดคำสั่งอย่างง่ายในรูปแบบของ Command Line เพื่อทดสอบระบบ

Related posts: