5210120120 น.ส.อิศรินทร์ พรหมยารัตน์ (ป.โท)

5210120120 น.ส.อิศรินทร์ พรหมยารัตน์, Multi-layer Objects Representation for Privacy Video Surveillance, Prince of Songkla University, ปีการศึกษา 2552

Related posts: