การลบภาพพื้นหลัง

การออกแบบการประมวลผลภาพวิดีโอด้วยภาษาระดับสูงสำหรับระบบนับปริมาณรถแบบฝังตัว (A System-Level Design of Video Processing for an Embedded Vehicle Counting System)

ชลธิศา เวทโอสถ, ณัฏฐา จินดาเพ็ชร์, และ นิคม สุวรรณวร, (2552), การออกแบบการประมวลผลภาพวิดีโอด้วยภาษาระดับสูงสำหรับระบบนับปริมาณรถแบบฝังตัว, งานประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32 (EECON-32), 28-30 ตุลาคม 2552, ปราจีนบุรี, p.1091-1094.