สุนทร วิทูสุรพจน์ Language: Thai Pages English Pages
portrait ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทร วิทูสุรพจน์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
15 ถ. กาญจนวณิชย์, ต.คอหงษ์
อ. หาดใหญ่, จ. สงขลา 90112
ห้องทำงาน: Room305
โทรศัพท์: (+66) 74 287369
โทรสาร: (+66) 74 212895
อีเมลล์: wsuntorn@coe.psu.ac.th
แบบประวัติ (Ciriculum Vitae) pdf

งานบริหาร

กิจกรรมวิชาการ

Valid XHTML 1.1 Valid CSS! ปรับปรุงล่าสุด: 08-10-2006 - 04:57